Tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Nhằm đẩy mạnh công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC) trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới; ngày 9-8-2021, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký Công văn số 3473/UBND-NXNV về tăng cường thực hiện nghiêm KLKCHC đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có giải pháp quyết liệt hơn nữa, đồng bộ khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện KLKCHC trong thời gian qua; thường xuyên quán triệt, phổ biến đến CBCCVC các văn bản pháp luật có liên quan về chấp hành KLKCHC. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy trình nội bộ giải quyết theo quy định, nhất là trong quá trình giải quyết hồ sơ cần thực hiện nghiêm quy định về mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, mẫu sổ theo dõi hồ sơ, mẫu phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định.

Công chức Sở Nội vụ chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ảnh: Văn Nỷ

Đồng thời, tăng cường công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh KLKCHC đối với CBCCVC thuộc quyền quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm KLKCHC, gắn với việc đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua hằng tháng, quý, năm đối với từng CBCCVC. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của CBCCVC, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Giao Tổ kiểm tra chấn chỉnh KLKCHC của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp để chỉ đạo đẩy mạnh việc chấp hành KLKCHC đối với CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành KLKCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện nghiêm minh KLKCHC, nhất là kịp thời nêu gương, biểu dương các điển hình tiên tiến…