Tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 trên địa bàn tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua 5 luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Điện ảnh, Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Cảnh sát cơ động.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai nội dung các luật nêu trên đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt phải linh hoạt, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, từng địa bàn; có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trên trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL; khai thác triệt để các ứng dụng, phần mềm... để PBGDPL. Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; đối thoại, giải đáp vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành pháp luật; chủ động, linh hoạt áp dụng cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản mới ban hành; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ được giao...