Đảng bộ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm “Tự soi, tự sửa” để tăng sức mạnh của Đảng

Đợt sinh hoạt chính trị về chuyên đề “tự soi, tự sửa” đang được Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm tập trung chỉ đạo, triển khai đã và đang phát huy tính dân chủ, tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) nhằm xây dựng tổ chức đảng phát triển vững mạnh, củng cố khối đoàn kết trong Đảng, cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua đó góp phần nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã kịp thời ban hành các kế hoạch và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Quy định về những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp... được triển khai sâu rộng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và thiết thực từ cấp thành phố đến cơ sở với chủ đề “tự soi, tự sửa” bằng nhiều hình thức phù hợp, lồng ghép trong sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hằng tháng, quán triệt gián tiếp qua các mạng xã hội Zalo, Facebook, tuyên truyền miệng và kết hợp tự nghiên cứu.

Tp.Phan Rang Tháp Chàm hôm nay. Ảnh: Văn Nỷ

Đến nay, có 58/58 tổ chức cơ sở đảng tổ chức sinh hoạt. Tổng số CB, ĐV, công chức, viên chức tham gia sinh hoạt 5.924 đồng chí; trong đó có 4.778 đảng viên, đạt tỷ lệ 100%; 1.176 quần chúng (kể cả giáo viên các trường tiểu học và THCS), đạt tỷ lệ 100%. Có thể nhận thấy, đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chuyên đề “tự soi, tự sửa” mà các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ CB, ĐV, nhất là người đứng đầu ở Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đang triển khai thực hiện đã bảo đảm yêu cầu sát thực, phù hợp với nhiệm vụ thực tế công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố. Qua đó, giúp mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cũng như từng CB, ĐV nhận thức sâu sắc hơn về sự cần thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, từng bước đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đi vào nền nếp; giúp tuyên truyền, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách; bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng khang trang. Ảnh: V.Nỷ

Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian đến, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục bám sát các kế hoạch của trung ương, Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng; các kết luận, quy định của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ CB, ĐV. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị. Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nhất là thế hệ trẻ. Tăng cường và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, kiên quyết xóa bỏ tình trạng mất đoàn kết, bè phái; đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ĐV. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo điều kiện thúc đẩy, đổi mới sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kết hợp nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc bảo đảm thiết thực, hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình tư tưởng, dư luận của CB, ĐV và Nhân dân để kịp thời định hướng, ngăn chặn, nhất là các vấn đề mới, bức xúc, nhạy cảm phát sinh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.