KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1/8/1930 - 1/8/2022)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Trải qua những chặng đường lịch sử, kể từ khi ra đời ngày 1-8-1930, ngành Tuyên giáo cả nước đã nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Công tác tuyên giáo luôn xứng đáng là một trong 3 trụ cột quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đóng vai trò đi trước, mở đường trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng ta.

Tự hào truyền thống vẻ vang

Ngay sau khi Đảng ta ra đời, đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, đó là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Nhân ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết. Từ đó, ngày 1-8 trở thành một mốc son lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.

Trung tâm Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: T.D

Trải qua 92 năm cống hiến và trưởng thành, tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức ngành Tuyên giáo có những thay đổi qua các thời kỳ lịch sử, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên trận địa tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế... về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt. Truyền thống vẻ vang của ngành vẫn được giữ vững và phát huy, ngày càng khẳng định công tác tuyên giáo có vai trò đặc biệt trong công tác lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục, động viên Nhân dân và tổ chức cho Nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao

Cùng với cả nước, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà được hình thành và phát triển mạnh mẽ, đưa phong trào cách mạng đến với giai cấp công nhân Ninh Thuận khá sớm, góp phần trong việc trang bị nhận thức tư tưởng cho quần chúng nhân dân đứng lên giành chính quyền thành công trong toàn tỉnh. Đến năm 1992, ngay khi tỉnh nhà tái lập, hệ thống tuyên giáo cũng được ổn định về tổ chức, thành lập các phòng chuyên môn trên các lĩnh vực nhằm tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Thông qua hoạt động của mình, ngành Tuyên giáo đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh được giữ vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, bảo đảm năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ.

Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao cờ lưu niệm cho các thí sinh
tại Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Theo đó, toàn ngành đã tập trung triển khai thực hiện 6 nhóm nội dung công tác tuyên giáo; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của trung ương khóa XIII, các hội nghị Tỉnh ủy khóa XIV. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; theo dõi việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; xây dựng nội dung, kế hoạch và hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; kịp thời biểu dương các điển hình thi đua, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ. Tổ chức biên soạn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2000-2020”; thẩm định, cho ý kiến cuốn sách “Lịch sử truyền thống phụ nữ tỉnh Ninh Thuận (1975-2015)”; góp ý bản thảo lần 1 cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Ninh Sơn”. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị được tăng cường và đạt kết quả tích cực.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng là dịp để đội ngũ làm công tác tuyên giáo tỉnh nhà thêm tự hào và tin tưởng, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí công tác của mình, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “kiên trì, chủ động, đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; tiếp tục đổi mới và ứng phó nhạy bén với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đưa quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.