Tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng, sớm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, của tỉnh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, có chuyển biến và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể.

Các cấp ủy đảng chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo triển khai chuyên đề học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về những điều đảng viên không được làm. Triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV bằng nhiều hình thức phù hợp đến hầu hết cán bộ, đảng viên tỉnh nhà, gắn với đó là sơ, tổng kết và ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm, các Trung tâm chính trị, ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã mở được 660 lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quán triệt nghị quyết cho 51.272 lượt học viên... Đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận trong nội bộ và Nhân dân, qua đó kịp thời định hướng, củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong tổ chức đảng, đồng thuận trong xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đặc biệt dư luận đồng tình và đánh giá cao hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương.

Ninh Hải hôm nay. Ảnh: T.D

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ đạo các địa phương, các ngành triển khai khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29-10-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành thường xuyên, bảo đảm nguyên tắc tổ chức của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp ở tỉnh thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 217 tổ chức đảng, 148 đảng viên; giám sát theo chuyên đề đối với 101 tổ chức đảng, 69 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 154 tổ chức đảng, 10 đảng viên; giám sát 43 tổ chức đảng, 28 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát hầu hết các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ tại bộ phận “một cửa” xã Tân Hải (Ninh Hải) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: V.M

Công tác dân vận của Đảng, chính quyền tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở. Quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy. Cùng với đó, tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo kế hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp tập trung điều tra, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, trên tinh thần Nhân dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc, lấy phòng ngừa là chính, phát hiện xử lý là quan trọng, cấp bách, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, làm từng bước, rõ đến đâu, xử lý đến đó. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đạt kết quả cao hơn, toàn diện hơn, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, bám chặt mục tiêu của năm, ưu tiên trước nhất là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…”, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tập trung quán triệt, học tập, tuyên truyền cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, trước mắt là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy thành các đề án, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đảm bảo có chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời chỉ đạo định hướng, nhất là đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; khắc phục trì trệ, ngại khó. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra và giám sát thường xuyên khi có vấn đề phát sinh gắn với tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị theo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên đối thoại, tiếp xúc, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng Đảng, Chính quyền của Mặt trận-đoàn thể; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022.