Hoạt động các, sở ngành, địa phương

* Trong tháng 7, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Ninh Sơn đạt 207,9 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp khai khoáng 0,5 tỷ đồng, tăng 31,6%, công nghiệp chế biến đạt 101,8 tỷ đồng, tăng 6%; sản xuất phân phối điện, nước đạt 105,6 tỷ đồng, tăng 27,5%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như: Điện thương phẩm đạt 6,02 triệu Kwh, tăng 7,5% so với cùng kỳ; điện sản xuất 65,48 triệu Kwh, tăng 13,7%, gạch sản xuất 3.553 ngàn viên tăng 12,8%; nước máy ghi thu 117,7 ngàn m3, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Công nhân kỹ thuật điện lực tích cực bảo trì lưới điện.Ảnh; Văn Nỷ

* Theo báo cáo của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh, qua công tác rà soát, thống kê, đến nay toàn tỉnh có 41.286 cơ sở thực phẩm. Trong đó ngành Nông nghiệp- PTNT quản lý 32.332 cơ sở, chiếm tỷ lệ 78,3 % số cơ sở; ngành Công Thương quản lý 4.530 cơ sở, chiếm 11 %; ngành Y tế quản lý 4.424 cơ sở, chiếm 10,7%. Riêng về quản lý sản phẩm theo ngành, trong đó ngành Nông nghiệp-PTNT quản lý 19 nhóm sản phẩm; ngành Công thương quản lý 8 nhóm sản phẩm và ngành Y tế quản lý 5 nhóm sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng: Y tế, Nông nghiệp, Công Thương, Công an đã tổ chức 156 đoàn thanh tra, kiểm tra tại 3.448 cơ sở, trong đó số cơ sở đạt yêu cầu là 3.142 cơ sở, chiếm tỷ lệ 91,2%; số cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm là 305 cơ sở, chiếm tỷ lệ 8,8%.

* Theo báo cáo của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, đến nay, 4 tổ chức hội, đoàn thể trong tỉnh đang quản lý dư nợ nhận ủy thác là 2.761,3 tỷ đồng, chiếm 99,2% tổng dư nợ. Trong đó, Hội Phụ nữ quản lý 1.167,8 tỷ đồng, chiếm 42,3%; Hội Nông dân quản lý 687 tỷ đồng, chiếm 24,9%; Hội Cựu chiến binh quản lý 398,6 tỷ đồng, chiếm 14,4; Đoàn Thanh niên quản lý 507,9 tỷ đồng, chiếm 18,4%. Nợ quá hạn cho vay ủy thác 7.259 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,26%, giảm 3.173 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, Hội Phụ nữ giảm 1,135 tỷ đồng ; Hội Nông dân giảm 829 triệu đồng ; Hội Cựu Chiến binh giảm 498 triệu đồng ; Đoàn Thanh niên giảm 711 triệu đồng.