Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Ninh Phước

Ngày 2-8, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Ninh Phước về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp” giai đoạn 2017-2022.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan chính quyền về công tác dân vận được nâng lên. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo" được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Công tác phối hợp giữa chính quyền với cơ quan dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác thực hiện tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Qua 5 năm, UBND huyện và xã, thị trấn đã tiếp nhận 2.894 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đã tiếp nhận 1.476 đơn khiếu nại, tố cáo và đã giải quyết 1.325 đơn thuộc thẩm quyền, đang giải quyết 66 đơn; tổ chức 118 cuộc đối thoại giữa chính quyền và Nhân dân; phối hợp tổ chức 24 cuộc giám sát chuyên đề với các nội dung về thực hiện nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy
phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Phước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 37 và các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; đổi mới nội dung công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ làm nhiệm vụ thực thi công vụ để phục vụ Nhân dân; quan tâm giải quyết các vụ việc bức xúc nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới. Tập trung nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác dân vận, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện hiệu quả; đồng thời có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác dân vận, nhất là cán bộ dân vận ở cơ sở…

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Phước Dân về nội dung nêu trên.