Họp trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 29-7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 6 tháng đầu năm 2022. Tại điểm cầu tỉnh ta, các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành. Địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng năm 2022, các cơ quan chủ quản chương trình, bộ, ngành trung ương và địa phương đã tích cực tham mưu, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện các CTMTQG bao gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương giao. Công tác truyền thông được quan tâm, chú trọng; tình hình phân bổ và giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực thực hiện các CTMTQG cơ bản đạt kết quả đề ra. Trên cơ sở tổng vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2022 là 34.049 tỷ đồng, các bộ, ngành liên quan, địa phương tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai phân bổ ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: H.Lâm

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị trên cơ sở ban hành những quy định của trung ương, các bộ, ngành tăng cường hướng dẫn các địa phương ban hành các văn bản pháp lý để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình đề ra trong năm 2022. Chú trọng công tác truyền thông, thông tin nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân; qua đó, tạo sự đồng thuận, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện đảm bảo nội dung của 3 CTMTQG. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động huy động vốn để bổ sung nguồn lực cho triển khai thực hiện chương trình, tập trung rà soát, lựa chọn nội dung, nhiệm vụ ưu tiên và tổ chức bố trí vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, nhất là việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách đối ứng. Các địa phương khẩn trương trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết phân bổ vốn ngân sách trung ương để làm cơ sở giải ngân vốn thực hiện các CTMTQG trong năm 2022 và những năm tiếp theo.