Chú trọng, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thời gian qua, các cấp ủy, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2021, các cấp ủy đảng chỉ đạo tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025; tình hình, kết quả phòng, chống dịch COVID-19 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền đã có sự đổi mới cho phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền như: Tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyến, tuyên truyền qua mạng xã hội...

Công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục được đổi mới, đảm bảo nghiêm túc, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết; các hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt, học tập nghị quyết do trung ương tổ chức đều được kết nối trực tuyến đến đảng bộ các xã, phường, thị trấn, chú trọng quán triệt, học tập chuyên sâu. Đã đổi mới viết thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Tính đến cuối tháng 11-2021, toàn tỉnh tổ chức 730 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 48.507 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên... Riêng các Đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng tổ chức đạt tỷ lệ trên 99,56%. Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương pháp dạy và học, gắn lý luận với thực tiễn. Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành phố đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Trong năm, đã tổ chức 460 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội, đoàn thể cơ sở; học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết cho 26.724 học viên...

Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; phổ biến, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Cùng với đó, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, được cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực, chủ động triển khai thực hiện, chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét hơn so với trước, nhất là việc ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, mạng internet. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; đa số cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, vì Nhân dân phục vụ; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, làm cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực hiệu quả quản lý của Nhà nước. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả công tác tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đa dạng hóa hình thức giáo dục lý luận chính trị trong Đảng và trong xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh, nhất là kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của trung ương và cấp ủy các cấp; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; chú trọng biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu. Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt; đẩy mạnh việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tạo chuyển biến tích cực, thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của Nhân dân, để tổ chức thực hiện đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tăng cường kiểm tra, giám sát Quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện nghiêm túc quy định về nêu gương và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, thực hiện tốt nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng; động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về chính trị tư tưởng, vô trách nhiệm, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, lối sống.