Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với và định hướng đến năm 2030

Ngày 29/11/2021, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với và định hướng đến năm 2030

Nội dung Chỉ thị như sau:

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đã đạt được kết quả tích cực: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm nhanh, từ 14,93% đầu năm 2016 xuống còn 5,33% vào cuối năm 2020, bình quân hằng năm giảm 1,92%; nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân về công tác giảm nghèo được nâng lên, đã có nhiều gương điển hình trong việc vươn lên thoát nghèo; ngân sách nhà nước và nguồn lực huy động từ xã hội đầu tư cho công tác giảm nghèo ngày càng tăng; cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư; các chính sách về giảm nghèo được triển khai kịp thời, đúng quy định; nhiều ngành, địa phương đã có cách làm hay, phù hợp với từng nhóm đối tượng; một số mô hình giảm nghèo được triển khai hiệu quả ... qua đó, góp phần ổn định xã hội, cải thiện dời sống Nhân dân, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đó là: Tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của tỉnh tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao so với bình quân chung toàn quốc (chiếm 2,75%). Một số mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (cuối năm 2020 là 16,18%), giảm nghèo chưa thực sự bền vững, còn nguy cơ tái nghèo; đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn; khoảng cách về tỷ lệ hộ nghèo giữa khu vực miền núi và đồng bằng, nông thôn và thành thị ngày càng giãn ra. Nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững chủ yếu từ ngân sách Nhà nước, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn; nguồn lực huy động từ xã hội để tạo ra đột phá mới về giảm nghèo còn hạn chế. Một bộ phận người nghèo chưa có ý chí vươn lên thoát nghèo, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

Nguyên nhân của những hạn chế, ngoài những nguyên nhân khách quan như: Điều kiện tự nhiên-xã hội của tỉnh còn khó khăn, nhất là vùng dân tộc miền núi và tác động của thiên tai, dịch bệnh Covid-19; một số chính sách thực hiện giảm nghèo còn dàn trải, chưa phát huy hiệu quả... còn có các nguyên nhân chủ quan sau: Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu ở một số địa phương, nhất là cấp xã chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm để tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo bền vững tại địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo hiệu quả chưa cao; một số nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động chưa thu hút được người dân quan tâm tham gia. Một bộ phận cán bộ, công chức ở cơ sở năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo còn hạn chế. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới từ 1,5-2% hộ nghèo/năm. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thu hẹp khoảng cách thu nhập với các vùng tỉnh; phấn đấu đến năm 2025 giảm 50% xã, thôn đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người tăng 2 lần so với năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 3%/năm. Phấn đấu đến năm 2030, không còn huyện nghèo trên địa bàn tỉnh và cơ bản không còn các xã, thôn đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bằng hoặc thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với và định hướng đến năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các bạn Đảng, Ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thành ủy và dảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tập trung quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp về công tác giảm nghèo bền vững theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; xác định đây là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tại địa phương. Công tác giảm nghèo bền vững là nội dung quan trọng trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; lấy mức độ hoàn thành chỉ tiêu giải nghèo hàng năm là một trong các chỉ tiêu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị,

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giảm nghèo của địa phương, đơn vị; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc ta đối với người nghèo. Phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và

các cơ quan báo chí tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước và xã hội; kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể, mô hình hay trong giảm nghèo tại địa phương. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Ninh Thuận không còn người nghèo”.

3. Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện một số chương trình, hỗ trợ xây dựng, nhân rộng và phát triển một số mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với người nghèo, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo. Đề xuất, thực hiện các chính sách hỗ trợ riêng cho hộ nghèo không có khả năng lao động, đối tượng bảo trợ xã hội để đảm bảo cuộc sống. Tập trung xây dựng một số chương trình thực hiện giảm nhanh các thôn, xã nghèo trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng đồng bào dân tộc và miền núi thuộc địa bàn huyện Bác Ái, Thuận Bắc.

4. Đẩy mạnh thực hiện phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, tăng cường kết nối vùng đã phát triển với vùng khó khăn; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện di dời dân cư, bảo đảm sinh kế bền vững và an toàn cho dân cư tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu,... Quan tâm giải quyết đất sản xuất, đất ở phù hợp, tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ y té, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

5. Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Lồng ghép, tích hợp hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chương trình giải quyết việc làm; phân bổ nguồn lực phù hợp hơn để thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; ưu tiên nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để giảm nghèo nhanh và bền vững. Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa.

6. Tiếp tục thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; hằng năm cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn hỗ trợ người nghèo; đồng thời gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong sử dụng nguồn vốn tử Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mô hình tự chủ thoát nghèo. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình an sinh xã hội đối với người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế khác.

7. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giảm nghèo; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan điều phối về giảm nghèo các cấp theo hướng tập trung, thống nhất đầu mối quản lý; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện các chương trình, chính sách tác giảm nghèo. Củng cố đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo các cấp đảm bảo thống nhất, đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giảm nghèo. Xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo, tăng cường cung cấp thông tin, giúp người nghèo kết nối với thị trường lao động, thị trường hàng hoá...

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh rà soát, ban hành các chính sách hỗ trợ chương trình giảm nghèo bền vững theo thẩm quyền và phù hợp với điều kiện của tỉnh; bảo đảm nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo và giám sát việc thực hiện.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng Đề án, kế hoạch thực hiện và các sở, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng thời lồng ghép, tích hợp hiệu quả các nguồn lực của các chương trình phát triển kinh tế -xã hội trong công tác giảm nghèo. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp; kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy, nhân lực làm công tác giảm nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai chương trình giảm nghèo bền vững; đảm bảo sự tham gia của người dân trong giám sát và đánh giá thực hiện các chương trình, dự án.

Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động sự tham gia của xã hội, cộng đồng trong công tác giảm nghèo; hướng dẫn các cấp Hội, các địa phương lồng ghép phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động hỗ trợ giảm nghèo. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí vận động. Tham gia giám sát, kiểm tra đánh giá việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai từ cơ sở, khu dân cư. Giám sát các hoạt động thực hiện các chính sách, dự án về giảm nghèo.

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; căn cứ các nội dung Chỉ thị và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, nghị quyết cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững với các mục tiêu, giải pháp phù hợp đối với từng địa bàn, từng nhóm hộ nghèo. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể, cán bộ, đảng viên theo dõi, phụ trách hỗ trợ, giúp đỡ cho từng hộ, nhóm hộ nghèo, địa bàn; vận động hộ nghèo đăng ký học nghề, vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tham gia đi xuất khẩu lao động... để thoát nghèo bền vững trong thời gian tới. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, khen thưởng, biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xem xét trách nhiệm đối với cấp uỷ, đảng viên để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về giảm nghèo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường công thông tin, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị tới cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về công tác giảm nghèo và các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh”; phổ biến, giải đáp các chính sách về giảm nghèo của tỉnh theo hướng bền vững để mọi người dân biết, thực hiện.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung Chỉ thị; định kỳ báo cáo, tham mưu đề uất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để chỉ đạo kịp thời.