Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh: Học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy

Ngày 29-11, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Hội nghị đã quán triệt nội dung của các văn bản như: Kết luận số 21-KL-TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22-10-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25-9-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29-10-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 04-11-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo….

Đồng chí Vũ Đình Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau hội nghị, Đảng ủy BĐBP tỉnh yêu cầu các cấp ủy tổ chức viết thu hoạch từng cá nhân và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng tổ chức cơ sở đảng; đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu, rộng đến cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân trên địa bàn, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy vào cuộc sống.