Đảng đoàn HĐND tỉnh họp thẩm định các dự thảo, đề án Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Ngày 30-11, Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm định các dự thảo, đề án Nghị quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Dân tộc tỉnh. Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo Nghị quyết tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Ban Dân tộc tỉnh báo cáo nội dung dự thảo đề án, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu dự họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đề nghị quan tâm hơn đến lĩnh vực văn hóa nông thôn, bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS và khu vực miền núi. Phát triển nông thôn cần đi vào chiều sâu để đảm bảo các yếu tố phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao thu nhập bình quân đầu người tại khu vực nông thôn, đồng bào DTTS và miền núi; cơ cấu nông nghiệp, mô hình sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm, đời sống của người dân; sử dụng hợp lý quỹ đất nông thôn; các chỉ tiêu cần cụ thể hơn gắn với phát triển từng lĩnh vực để đạt hiệu quả cao.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao và cơ bản thống nhất với nội dung của các dự thảo nghị quyết, dự thảo đề án nghị quyết. Đồng thời, đề nghị các đơn vị soạn thảo cần bổ sung, đánh giá rõ kết quả đạt được trong thời gian qua; đánh giá thêm về tình hình kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở trong thời gian thực hiện; phát triển nông thôn mới phải đảm bảo các yếu tố liên tục, bền vững và nâng cao. Quan tâm đến hạ tầng bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, làng nghề khu vực nông thôn và khu vực miền núi; quy hoạch, đầu tư lại khu du lịch sinh thái cộng đồng tại các vùng đồng bào DTTS; tăng cường chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, nâng cao hoạt động của các hợp tác xã. Song song với phát triển KT-XH miền núi, nông nghiệp nông thôn phải bảo vệ tài nguyên môi trường, đảm bảo thích ứng biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững chắc, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển KT-XH nhằm thay đổi cuộc sống của người dân khu vực nông thôn, đồng bào DTTS và khu vực miền núi.