UBND tỉnh họp nghe báo cáo kết quả lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025

Ngày 30-11, UBND tỉnh họp nghe báo cáo kết quả lập kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) thời kỳ 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận.

Tại cuộc họp Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch đã báo cáo nội dung liên quan quá trình xây dựng phương án kế hoạch SDĐ thời kỳ 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận. Theo kết quả thống kê, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh năm 2020 là 335.534 ha, trong đó đất nông nghiệp 290.885 ha, chiếm 86,69%, đất phi nông nghiệp 35.654 ha, chiếm 10,63% và đất chưa sử dụng 8.995 ha, chiếm 2,68%. Qua tổng hợp cân đối nhu cầu SDĐ, trong kỳ 2021-2025 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh được điều chỉnh giảm 12.975 ha do chuyển sang sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp, đồng thời tăng 119 ha do khai thác từ đất chưa sử dụng vào sản xuất nông nghiệp; điều chỉnh đất phi nông nghiệp tăng thêm 13.959 ha; khai thác 1.111 ha đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích sản xuất nông nghiệp và cho các mục đích phi nông nghiệp. Trong kế hoạch SDĐ cũng thể hiện sự phân bổ đất dành cho phát triển đô thị, đất khu sản xuất nông nghiệp, khu lâm nghiệp, khu phát triển công nghiệp, khu thương mại dịch và khu dân cư nông thôn.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo nội dung dự thảo kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm bổ sung, đảm bảo tính hợp lý, chặt chẽ, thống nhất trong việc xác định diện tích đất cho các mục đích sử dụng. Trên cơ sở đó, đơn vị chức năng sẽ tổng hợp, bổ sung hoàn thiện, nâng cao tính khả thi, phù hợp với thực tiễn của kế hoạch SDĐ thời kỳ 2021-2025. UBND tỉnh cũng đề nghị đơn vị tư vấn điều chỉnh, bổ sung số liệu sát với thực tế để hoàn thành kế hoạch SDĐ, sớm trình các cấp thẩm quyền phê duyệt thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý nhà nước về đất đai, có cơ sở pháp lý để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng, thu hồi, giám sát việc quản lý SDĐ tiết kiệm hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.