Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Từ tháng 11-1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã được tổ chức, thành công của hội nghị có ý nghĩa hết sức to lớn, đặt cơ sở cho nền văn hóa mới ở Việt Nam. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tổ chức, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 1576-CV/VPTW ngày 20-8-2021 về việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác văn hóa, văn nghệ; từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại tỉnh ta, ngày 9-11-2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU và ngày 18-11-2021, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh cũng có Hướng dẫn số 34-HD/ĐUK về hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó cần tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; các tầng lớp Nhân dân; trong đó đặc biệt là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nghị. Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên các trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ, tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền cần đảm bảo đúng định hướng chính trị tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình tổ chức hội nghị; bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ tỉnh và trong xã hội.