Tin vắn

Tính đến thời điểm này, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa trên địa bàn huyện Thuận Bắc là 4.183,9 ha/3.270,9 ha, đạt 128% kế hoạch. Trong đó, cây lúa 2.689,6 ha; cây bắp 284,4 ha; cây đậu các loại 132 ha; rau các loại 107 ha; cỏ 57,5 ha và một số diện tích sản xuất ngoài kế hoạch 913 ha. Hiện nay, cây trồng phát triển bình thường. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND các xã thường xuyên kiểm tra đồng để xử lý kịp thời tình hình dịch bệnh trên cây trồng. Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Tổng diện tích chuyển đổi cây trồng cạn 29,5 ha/20 ha đạt 147% kế hoạch. Trong tháng đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò, không để dịch bệnh lây lan, kéo dài, đã tổ chức tiêm phòng vắc xin cho trâu, bò với 5.670 liều/15.550 con đạt 36,5%.