Thuận Nam Tổng kết và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 15- 12, UBND huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020.

Triển khai thực hiện Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 2-2-2015 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020, huyện Thuận Nam giải ngân hơn 938 triệu đồng hỗ trợ các mô hình chăn nuôi và trồng trọt. Trong đó, triển khai 7 mô hình hỗ trợ cải tạo dê, cừu; 3 mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, 2 mô hình trồng bắp lai và 3 mô hình trồng măng tây xanh. Đến nay, chất lượng đàn gia súc được cải thiện đáng kể, chất lượng đàn dê, cừu được nâng lên. Việc triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả thời gian qua đã góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Đến nay, địa phương có 4 xã: Cà Ná, Phước Diêm, Phước Ninh và Phước Nam đạt chuẩn NTM.

Lãnh đạo huyện Thuận Nam trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: N.Diệp

Thời gian tới, huyện Thuận Nam tiếp tục chỉ đạo triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; từng bước hình thành các vùng nông nghiệp theo hướng năng suất, chất lượng cao, ổn định, bền vững và thân thiện với môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ, nhất là công nghệ sinh học vào trồng trọt và chăn nuôi.

Dịp này, UBND huyện Thuận Nam tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả.