UBND huyện Thuận Nam

Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày 9-3, UBND huyện Thuận Nam tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho các đối tượng là lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, công an huyện; cấp xã có lãnh đạo UBND, cán bộ Địa chính, Tư pháp, Công an xã, các Trưởng thôn và Phó trưởng thôn. Với mục đích nâng cao kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và khả năng giải quyết tranh chấp đất đai đúng trình tự, thủ tục. Nội dung tập huấn, gồm: Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2001 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung năm 2008; Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung năm 2008. Hội nghị cũng kết hợp triển khai Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.