Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh triển khai kế hoạch năm 2011

Ngày 9-3, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQP-AN) tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động năm 2010 và triển khai nhiệm vụ GDQP-AN năm 2011. Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2010, công tác GDQP-AN được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, nhờ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về GDQP-AN trong tình hình mới đã có nhiều chuyển biến đáng kể.

Việc tham mưu, chỉ đạo quán triệt các văn bản của Trung ương của tỉnh về GDQP-AN luôn được Hội đồng GDQP-AN các cấp kịp thời thực hiện. Trong năm qua, Hội đồng GDQP-AN các cấp đã tổ chức được 26 đợt bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 8.500 lượt cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ công chức và nhân dân trong tỉnh. Công tác giáo dục quốc phòng- an ninh cho học sinh, sinh viên được đẩy mạnh. Lực lượng vũ trang và các ngành liên quan đã tham mưu cho cấp ủy và chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh.

Ý thức và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ chống khám, chống lệnh giảm đáng kể, không còn trường hợp nào đào bỏ ngũ sau giao quân. Các công trình quốc phòng, mục tiêu quân sự quan trọng trên địa bàn được nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đ/c Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Hội đồng GDQP-AN tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2011, với một số nội dung cụ thể: Tiếp tục quán triệt sâu kỹ các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng- an ninh cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng GDQP-AN cấp huyện, thành phố và Hội đồng nghĩa vụ cấp xã kiêm nhiệm công tác GDQP-AN để xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần quán triệt và thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Tiếp tục kiện toàn, củng cố Hội đồng GDQP-AN các cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng theo đúng chức năng và quy chế đã ban hành. Chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan chức năng làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện sát với điều kiện thực tế của địa phương, đưa công tác giáo dục quốc phòng ngày càng đi vào nền nếp và thiết thực. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để đề ra chủ trương, biện pháp giáo dục quốc phòng đáp ứng kịp thời với tình hình diễn biến hàng năm...