Giới thiệu rộng rãi bộ Văn kiện Đại hội XI của Đảng

Ngày 9.3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật tổ chức hội nghị giới thiệu, phát hành Văn kiện Đại hội XI của Đảng. Đây là bộ tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Theo đó, bộ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng giới thiệu toàn văn các văn kiện gồm Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam và Diễn văn bế mạc Đại hội.

Với Thông báo kết luận số 396-TB/TW của Ban Bí thư, Đề án trang bị sách cho tất cả các cơ sở xã, phường, thị trấn của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ được triển khai.

Đề án này sẽ bao gồm các mảng đề tài sách phổ biến giáo dục lý luận chính trị, pháp luật và kiến thức quản lý cấp cơ sở. Đối tượng được nhận sách gồm mỗi xã, phường, thị trấn 2 bộ sách, mỗi trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện 1 bộ, mỗi thư viện cấp huyện 1 bộ, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, quận ủy, huyện ủy một bộ sách để tham mưu giúp thường trực cấp ủy trong quá trình chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện.

Theo TTXVN