Thông báo một số thông tư, quyết định về các dự án điện mặt trời áp mái trong lĩnh vực điện lực

Nhằm cung cấp các Thông tư, Quyết định giúp khách hàng thực hiện đúng quy định của pháp luật về lắp đặt các dự án điện mặt trời áp mái trong lĩnh vực Điện lực, Công ty Điện lực Ninh Thuận trân trọng thông tin đến Quý khách hàng một số Thông tư, Quyết định, cụ thể như sau:

1/ Thông tư số: 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công thương về việc Quy định phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án Điện mặt trời.

2/ Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11 tháng 03 năm 2019 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

3/ Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công thương về việc qui định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

4/ Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công thương về việc phê duyệt lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

5/ Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình Quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.