Huyện ủy Thuận Bắc: Học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Ngày 11-4, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cho 126 các bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15-1-2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-1-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, phát hiện người tố giác, người đấu tranh chống tham, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22-2-2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Huyện ủy Thuận Bắc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.