Mặt trận Tổ quốc huyện Thuận Bắc: Tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Trong nhiệm kỳ qua (2014-2019), Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thuận Bắc cùng các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặc biệt thông qua các hoạt động cụ thể thiết thực, đã tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc, xác định trọng tâm là thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận và các đoàn thể xã đã thành lập và duy trì các mô hình tự quản ở khu dân cư. Điển hình có các mô hình: Thắp sáng đường nông thôn ở các thôn Suối Vang, Xóm Đèn, Hiệp Thành (xã Công Hải), Mỹ Nhơn, Gò Sạn (xã Bắc Phong) và 6 thôn thuộc xã Lợi Hải; tổ thu gom rác thải tại khắp các xã; tiếng kẻng an ninh (thôn Bình Tiên, xã Công Hải); tổ thủy nông của các thôn Suối Vang, Ba Hồ, Kà Rôm (Công Hải); không nuôi heo thả rông trong khu dân cư các xã: Phước Kháng, Phước Chiến, Lợi Hải, Bắc Sơn; di dời chuồng trại ra khỏi khu dân cư (xã Lợi Hải). Đồng thời phối hợp vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước khôi phục một số nghề như: đan lát của thôn Suối Vang, rượu cần, đan gùi, làm cung nỏ của xã Phước Chiến; thành lập 1 điểm kinh doanh bán heo đen tại chợ Lợi Hải và điểm bán gà sạch tại thôn Suối Đá cùng xã...Để phù hợp tình hình nắng hạn, vận động nhân dân chuyển đổi sang trồng các cây như: bưởi da xanh, mãng cầu dai, đậu xanh, mè, bắp lai...

Nhờ cán bộ Mặt trận Tổ quốc huyện Thuận Bắc làm tốt công tác vận động nên
nông dân xã Lợi Hải (Thuận Bắc) chuyển đổi trồng cây đậu tiết kiệm nước. Ảnh: Phan Bình.

“Hằng năm MTTQ huyện Thuận Bắc đều tổ chức ký kết kế hoạch liên tịch với chính quyền và các tổ chức có liên quan để góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Qua đó nâng cao ý thức của nhân dân đối với giảm nghèo và nâng cao dân trí; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc; bảo vệ môi trường; tích cực phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự xã hội và an toàn giao thông”- đồng chí Dương Thanh Bảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thuận Bắc cho biết. Đối với Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được cả hệ thống chính trị huyện cùng vào cuộc, trong 5 năm Quỹ vì người nghèo huyện Thuận Bắc đã vận động được 1,49 tỷ đồng. Hằng năm, theo kết quả kiểm tra của huyện, công tác quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo các xã đều đúng quy chế và thực hiện có hiệu quả. Cùng với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, các tổ chức đoàn thể đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện ủy thác cho 6.548 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn vay với tổng dư nợ đến ngày 30-10-2018 là 214,093 tỷ đồng, đáp ứng kịp thời vốn sản xuất, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận 2 cấp huyện Thuận Bắc tham gia 360 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND trên các lĩnh vực thực thi chính sách, pháp luật. Riêng nhiệm vụ giám sát chuyên đề, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện hiệp thương với các đoàn thể chính tri-xã hội và các ngành chuyên môn thành lập đoàn giám sát trực tiếp. Qua giám sát có báo cáo làm rõ những mặt được, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an toàn thực phẩm, từ đó kiến nghị với chính quyền, ngành chức năng xem xét giải quyết đúng quy định. Riêng Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, trong 5 năm qua đã tiến hành 798 cuộc giám sát, kiến nghị chính quyền cơ sở xử lý 100% vụ. Việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện có kết quả. Từ năm 2016 đến nay, Mặt trận đã phối hợp với chính quyền cụ thể hóa thành những quy định thông qua hương ước, quy ước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ huyện Thuận Bắc đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên trong huyện tập hợp đoàn kết cộng đồng các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đưa Thuận Bắc phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Cụ thể phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu có 100% khu dân cư triển khai thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” và có sáng kiến đề nghị thẩm định, công nhận cấp huyện. Đặc biệt phấn đấu có 100% xã vận động Quỹ vì người nghèo và xây dựng nhà Đại đoàn kết đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.