Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được tổ chức từ 1 đến 2 lần/năm

Bộ Giáo dục – Đào tạo đã ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-4-2011.

Theo đó, đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện từ 1-2 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học có thời gian đào tạo từ 5 năm trở lên, thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ tối thiểu là 1 năm học. Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học có thời gian đào tạo từ 4,5 năm trở xuống, thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là 1,5 đến 2 năm học.

Giảng viên đào tạo trình độ thạc sĩ phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo: có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với giảng viên tham gia giảng dạy các học phần lý thuyết, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham gia các Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; có bằng thạc sĩ đối với giảng viên giảng dạy học phần ngoại ngữ cho các chuyên ngành không chuyên ngữ hoặc giảng viên giảng dạy một số học phần thuộc phần kiến thức chung hoặc giảng viên hướng dẫn học viên thực hành, thực tập.

Việc thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được tổ chức từ 1 đến 2 lần/năm. Các môn thi tuyển gồm: môn ngoại ngữ, môn cơ bản, môn cơ sở của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo.

Trần Duy