Trên 43 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo

 

Năm 2011, phổ cập mầm non 5 tuổi được ưu tiên thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông báo dự kiến vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2011 đối với tỉnh Ninh Thuận là 43,565 tỷ đồng. Theo đó, có 5 dự án thành phần gồm: Dự án 1, hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở với 5,165 tỷ đồng (trong đó ưu tiên thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi và hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi). Dự án 2, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dựng công nghệ thông tin trong giáo dục với 1,4 tỷ đồng. Dự án 3, tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân với 2,8 tỷ đồng. Dự án 4, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn với 15,160 tỷ đồng. Dự án 5, tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục với 19,040 tỷ đồng.

Nguyễn Anh Minh