Ngành Tuyên giáo tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng Đảng về mặt tư tưởng

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong thời gian qua, công tác tuyên giáo đã đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu chủ yếu về công tác tư tưởng đều được ngành Tuyên giáo chủ động triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả, một số mặt có chuyển biến rõ nét.

Nhìn lại năm qua, trước hết có thể thấy Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các cấp đã tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực: Tuyên truyền, khoa giáo, lý luận chính trị, lịch sử Đảng; an ninh tư tưởng, văn hóa; thông tin đối ngoại, trọng tâm là các kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII. Trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, có thể thấy ngành Tuyên giáo tỉnh tập trung cao độ cho công tác tham mưu lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền. Đặc biệt đã làm tốt công tác tư tưởng trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 92-KH/TU và Chương trình hành động số 181-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo niềm tin và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trở thành ban đảng đầu tiên của tỉnh hoàn thành kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan; giảm từ 3 xuống còn 2 Phó trưởng Ban; giảm từ 25 xuống còn 22 biên chế; tổ chức thi tuyển tất cả các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2018.

Công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đổi mới, có nêu nhân tố mới, mô hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát huy và nhân rộng. Công tác tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị tư tưởng đi vào chiều sâu, cụ thể. Công tác lý luận chính trị tiếp tục đổi mới, Ban Tuyên giáo các cấp, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể đã mở được 426 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập, quán triệt các nghị quyết và tập huấn chuyên đề, nghiệp vụ cho 44.897 học viên. Đối với công tác khoa giáo, đã bám sát chủ trương lãnh đạo của Đảng và những vấn đề xã hội quan tâm, nhất là các vấn đề về giáo dục, y tế, môi trường… Công tác định hướng nội dung thông tin và hướng dẫn hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ được triển khai, kịp thời phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bước vào năm 2019, là năm bứt phá, có tính quyết định trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là bám sát chủ trương lãnh đạo của Đảng, chương trình công tác của Tỉnh ủy, nhất là những chủ trương của Đảng về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp để tham mưu lãnh đạo công tác tuyên truyền, xây dựng Đảng về mặt tư tưởng. Trong đó chú ý tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước.

Xác định nhiệm vụ chủ yếu là tuyên truyền xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm hành động : “Sâu sát, vững vàng, chủ động, sáng tạo, hiệu quả”. Theo đó, ngành Tuyên giáo chăm lo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác; tiếp tục triển khai tốt các lĩnh vực công tác tuyên giáo, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo báo chí; nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin xấu độc trên mạng Internet.