Thành uỷ Phan Rang-Tháp Chàm: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019

Thành uỷ Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tp.Phan Rang-Tháp Chàm được các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo và đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố theo Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII). Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND thành phố, các phòng, ban cấp thành phố và cán bộ chủ chốt phường, xã. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, trong năm đã kết nạp 161 đảng viên mới, đạt 111,03% chỉ tiêu Tỉnh uỷ giao, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thành phố đến nay là 4.704 đảng viên. Qua phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 có 56/60 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 12 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 81,14%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 12,68%. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường, vai trò giám sát, kiểm tra của cấp uỷ cơ sở được nâng lên.

Lãnh đạo Thành uỷ trao giấy khen cho các chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2019, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đề ra nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng với những nội dung trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (Khoá XII). Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Thành uỷ về nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ khu dân cư và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Tăng cường công tác dân vận của Đảng gắn với dân vận chính quyền trong tình hình mới. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nội chính và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành uỷ đã khen thưởng 8 chi, đảng bộ và 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2018.