Nhìn lại một năm thực hiện công tác xây dựng Đảng

(NTO) Những ngày cuối năm 2018, có dịp đi về các địa phương trong tỉnh, chúng tôi ghi nhận đang có chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng.

Theo đồng chí Kiều Văn Bê, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt được một số kết quả tích cực bước đầu.

Cán bộ, công chức Sở Nội vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.  Ảnh: V.M

Nhìn lại năm 2018, với dấu ấn công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường; các Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh triển khai thực hiện nghiêm túc, có thể nhận ra sự bổ sung sinh lực mới của toàn Đảng bộ tỉnh qua vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) được nâng lên, thể hiện rõ vị trí hạt nhân chính trị tại cơ sở, nhất là địa bàn dân cư. Đến nay, toàn tỉnh có 460 TCCSĐ, trong đó 148 đảng bộ cơ sở (1.261 chi bộ trực thuộc) và 312 chi bộ cơ sở, với tổng số 18.971 đảng viên (ĐV). Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhiều cấp ủy địa phương có cách làm sáng tạo, cụ thể, quyết liệt đã có tác dụng tích cực, bước đầu đem lại niềm tin cho CB, ĐV và nhân dân về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hầu hết các TCCSĐ đều giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn sinh hoạt Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện ĐV, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Công tác phát triển ĐV cũng cho thấy có sự tiến bộ mới đáng phấn khởi. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, trong năm qua, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 998 ĐV, vượt 9,31 % chỉ tiêu kế hoạch năm. Qua đánh giá bước đầu, các đảng bộ huyện, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đều nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kết nạp của năm, đơn cử như đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, kết thúc năm 2018 đã kết nạp được 128 ĐV mới, vượt 10,8% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao, trong đó đa số ĐV mới kết nạp ở độ tuổi đoàn viên- thanh niên. Đáng chú ý là nhiều Đảng bộ đã làm tốt công tác kết nạp ĐV đúng theo yêu cầu cơ cấu từ đầu năm, điển hình như Đảng bộ huyện Ninh Hải, trong số 124 ĐV mới kết nạp năm qua (đạt 100% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao), có 58,87% là đoàn viên- thanh niên và có trên 50% ĐV kết nạp mới tại các xã, thị trấn. Nhìn chung, nhờ chú trọng từng bước nâng tỷ lệ ĐV được kết nạp trên địa bàn dân cư, hầu hết các TCCSĐ xã, phường, thị trấn ở tỉnh ta đã không còn tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép hoặc thôn, khu phố “trắng” ĐV.

Một góc Trung tâm Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: D.L

Điểm nổi bật đáng chú ý trong công tác xây dựng Đảng năm qua là toàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18,19-NQ/TW. Đến nay, các sở, ban, ngành, địa phương cơ bản đã hoàn thành sắp xếp, kiện tòan tổ chức bộ máy tinh gọn theo kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy. Đối với công tác tổ chức cán bộ (CB), theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác bố trí kiện toàn CB lãnh đạo các cấp được tiếp tục thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ nhiệm 7 CB, điều động 9 CB, bổ nhiệm lại 10 CB và giới thiệu nhân sự bầu cử, chỉ định đối với nhiều chức danh khác. Bên cạnh đó, trên cơ sở quy hoạch, các cấp ủy đơn vị, địa phương đã cử CB theo học các lớp về chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng theo chức danh, cập nhật kiến thức mới…, nhằm nâng cao trình độ, chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh CB lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Từ tham mưu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có 104 CB theo học lớp cao cấp lý luận chính trị, 337 CB học trung cấp lý luận chính trị, 1 CB tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, 14 CB tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng… Ngoài ra, các cấp ủy còn cử hàng trăm CB tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ năm 2018.

Bước sang năm 2019, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn Đảng bộ tỉnh ta xác định tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng với quyết tâm chính trị cao nhất. Theo đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm phát triển ĐV và tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng chất lượng công tác đánh giá CB gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục kiện toàn CB lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị; thường xuyên rà soát, bổ sung, quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025. Trọng tâm là chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.