Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

(NTO) Trong năm 2018, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đồng chí Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, toàn đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối tiếp tục đạt kết quả mới.

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 25 đảng bộ cơ sở (gồm 154 chi bộ trực thuộc) và 32 chi bộ cơ sở, với tổng số 2.325 đảng viên (ĐV) và trên 4.800 cán bộ (CB), công chức, viên chức và người lao động. Nhìn lại năm qua, có thể thấy rõ đội ngũ cấp ủy cơ sở được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng, chất lượng. Cụ thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chuẩn y bổ sung 20 đồng chí vào cấp ủy của 15 chi, đảng bộ cơ sở. Trong công tác phát triển ĐV mới, nhờ tiếp tục đẩy mạnh việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng đối tượng Đảng, tính đến cuối năm, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 128 ĐV mới, vượt 10,8% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Qua phân loại cuối năm, Đảng bộ có 93% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 11 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017). Cũng qua phân tích chất lượng có 264 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt có 14 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013 - 2017) được Đảng ủy khối tặng giấy khen. Ngoài ra có 1 tập thể, 4 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy khối đề nghị Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trao giải Nhất
cho Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai tại Hội thi Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.Ảnh: Lâm Anh

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với 5 TCCSĐ trực thuộc; chỉ đạo cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức cho CB, ĐV cam kết thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được triển khai kịp thời, gắn với nêu gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực công tác xây dựng Đảng. Qua đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, kịp thời nhận diện chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong từng CB, ĐV.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy khối xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2018 trong toàn Đảng bộ khối. Định kỳ qua các buổi sinh hoạt hàng tháng, cấp uỷ tiến hành sinh hoạt chuyên đề, tổ chức cho CB, ĐV báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đăng ký nêu gương trước chi bộ. Một số cấp uỷ cơ sở đã có sự đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đơn cử Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thi với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, CB, ĐV trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ Sở Nội Vụ tổ chức thi tìm hiểu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mô hình rèn đức, luyện tài hàng tuần. Chi bộ cơ quan Đảng uỷ Khối tổ chức cho ĐV thuyết trình, thảo luận về nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2018 trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức hội thi giao lưu tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW... Hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác; bước đầu tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của mỗi CB, ĐV, quần chúng trong Đảng bộ khối; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Từ kết quả đạt được, bước sang năm 2019, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ VI, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Đặc biệt là thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII và Kế hoạch 92-KH/TU, Chương trình hành động số 181-CTr/TU của Tỉnh ủy về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, sau khi hợp nhất Đảng bộ Khối CCQ và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ Khối và cấp ủy cơ sở theo hướng thật sự dân chủ, thiết thực; đảm bảo tính kỷ cương, kỷ luật, nói đi đôi với làm.