Ninh Hải: Chất lượng đảng viên mới kết nạp nâng lên

Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn và bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú ở các tổ chức cơ sở đảng, trong năm 2018, Đảng bộ huyện Ninh Hải đã kết nạp được 124 đảng viên mới, đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh ủy giao.

Đội ngũ đảng viên mới có cơ cấu 55 nữ, 12 người dân tộc thiểu số, 73 người trưởng thành từ Đoàn Thanh niên và 121 người có trình độ học vấn phổ thông trung học, 84 người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng, đại học, trong đó có 2 người có trình độ trên đại học. So với những năm trước, chất lượng đảng viên mới đã nâng lên cả về tỷ lệ cơ cấu, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và trẻ hóa dần.