Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2019

Ngày 22-1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo báo cáo, trong năm 2018, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành các nội dung trọng tâm và chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng; kịp thời triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy. Chú trọng sắp xếp tổ chức Đảng phù hợp với tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XII). Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong Đảng bộ khối”, qua đó đã vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ trên 350 triệu đồng xây dựng công trình “Đường bê tông nội thôn” tại thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải (Ninh Hải), góp phân xây dựng nông thôn mới tại địa phương… Trong năm toàn Đảng bộ Khối kết nạp được 128/118 đảng viên mới, vượt 8,5 % chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Cuối năm có 2.216 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 99,15%, trong đó có 354 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 16%; 11 tập thể cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 73 đồng chí cấp ủy viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 19,64%; 44 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 78,54%. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhất là giám sát thường xuyên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm….

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các chi, đảng bộ cơ sở
đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” . Ảnh: V.Miên

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; kịp thời phổ biến, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 8, Trung ương 9 (khóa XII), các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy khóa XIII, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Kế hoạch 92-KH/TU, Chương trình hành động số 181-CTr/TU của Tỉnh ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn đảng bộ. Phấn đấu có 100% chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành giao trong năm 2019; có 95% chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; toàn đảng bộ kết nạp 125 đảng viên mới..

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho 9 chi, đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” 5 năm liền; 10 chi, đảng bộ cơ sở đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm 2018 và 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.