Chuyển biến trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(NTO) Năm 2018, tỉnh ta có 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và được các huyện xác nhận đưa vào kế hoạch thực hiện, gồm: xã Lương Sơn (Ninh Sơn), Phước Hữu (Ninh Phước), Vĩnh Hải (Ninh Hải) và Phước Diêm (Thuận Nam).

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể có nhiệm vụ theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn các xã đề ra giải pháp thực hiện hoàn thành tiêu chí thuộc phạm vi, lĩnh vực ngành mình quản lý. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách xã Lương Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách xã Phước Hữu, Công an tỉnh phụ trách xã Vĩnh Hải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách xã Phước Diêm.

Sau khi được phân công, các đơn vị bám sát cơ sở, hỗ trợ địa phương thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến tích cực. Đến nay, các tiêu chí chưa đạt về nhóm kết cấu hạ tầng cơ bản đã được huyện cân đối bố trí vốn thực hiện. Riêng tiêu chí thu nhập, hộ nghèo được cho là khó thực hiện, địa phương đề xuất cần có sự giúp đỡ của các cấp, ngành mới có khả năng đạt mục tiêu về đích cuối năm nay. Xác định để nâng cao thu nhập cho nông dân, đơn vị chức năng tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Qua triển khai thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15-8-2017 của UBND tỉnh, các địa phương nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, mô hình tưới nước tiết kiệm và chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn đã nâng cao giá trị đơn vị diện tích, tạo nguồn thu cho nông dân.

Nông dân Ninh Phước áp dụng cơ giới hóa vào thu hoạch lúa.

Bên cạnh tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm nay, Chương trình xây dựng NTM cũng được triển khai sâu rộng ở các xã còn lại. Điều đáng ghi nhận trong điều hành, chỉ đạo thực hiện chương trình đó là các địa phương coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của nông dân hưởng ứng chương trình. Đến nay, một bộ phận lớn nhân dân đã ý thức được chủ trương xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước là nhằm mục đích đưa lại lợi ích cho cộng đồng sở tại, người dân được hưởng thụ toàn bộ thành quả, từ đó phát huy được vai trò chủ thể của mình tích cực đóng góp sức lực tham gia chương trình. Qua đó, đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo. Hướng tới đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020, huyện Ninh Phước cầu thị học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh bạn về áp dụng vào điều kiện thực tiễn của địa phương mình. Huyện triển khai mô hình “Mỗi xã một thôn đạt chuẩn NTM” với các nội dung cần làm ngay, như: Nâng cao chất lượng cánh đồng lớn, củng cố hoạt động của các hợp tác xã kiểu mới làm tốt vai trò liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, triển khai Dự án Nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch ở xã An Hải. Huyện Ninh Hải cũng đã triển khai mô hình liên kết sản xuất măng tây xanh ở thôn An Xuân, xã Xuân Hải; mô hình cánh đồng lớn sản xuất nho ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải để nâng cao thu nhập cho bà con.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ nay đến hết năm 2018, ngành chức năng, các địa phương tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia đảm bảo mục tiêu và hiệu quả cao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền những cách làm hay trong triển khai thực hiện chương trình, hướng trọng tâm vào nêu gương điển hình tiên tiến về nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; chú trọng hỗ trợ mô hình cánh đồng lớn, tưới tiết kiệm, chuyển đổi cây trồng cạn để nâng cao thu nhập cho nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, công tác đào tạo nghề gắn với việc làm, thúc đẩy xúc tiến xuất khẩu lao động nông thôn.