Năm 2010, giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 1.592 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính của Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến 31-1-2011, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản (XDCB) được 1.592 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch năm 2010. Trong đó, ngân sách trung ương 57,11 tỷ đồng, đạt 89%; ngân sách địa phương 88,45 tỷ đồng, đạt 95%; vốn trái phiếu Chính phủ 489,85 tỷ đồng đạt 99%; vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ 317,18 tỷ đồng, đạt 94%... Ngoài ra, đối với việc quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện kiểm soát, thanh toán, tạm ứng cho các dự án do địa phương lý 142,6 tỷ đồng, đạt 82%; Dự án 5 triệu ha rừng thanh toán 14,04 tỷ đồng, đạt 45%; Chương trình 135 thanh toán 30,8 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm.

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 791 khoản chi của 452 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền 113 triệu đồng/8 món chi không đúng chế độ quy định.