Chi cục thuế Bác Ái: 10 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Đẩy mạnh công tác giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình “một cửa”, không gây phiền hà, trở ngại cho người nộp thuế.

Từ năm 2000 đến nay, Chi cục thuế Bác Ái luôn hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách được giao. Tổng kết công tác thu ngân sách năm 2010, Chi cục Thuế Bác Ái đề nghị Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba, đây là vinh dự đối với tập thể cán bộ, công chức Chi cục thuế Bác Ái trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Có được thành tích trên, theo đ/c Lưu Xuân Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thuế: “Hàng năm, đơn vị đã triển khai thực hiện biện pháp quản lý, kết hợp đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách. Trong đó, chú trọng công tác quản lý thuế lĩnh vực ngoài quốc doanh. Do vậy, tình trạng nộp chậm thuế từng bước được khắc phục và hạn chế phát sinh nợ đọng mới”.

Khác với các địa phương khác trong tỉnh, đa số doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh ở Bác Ái là người miền xuôi lên làm ăn. Do đặc thù địa bàn dân cư, các chủ hộ kinh doanh đóng rải rác, nên công tác lập bộ, quản lý rất khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ thu, đội ngũ cán bộ thuế Bái Ái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tính trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế cho các đối tượng. Nếu như năm 2001, trong tổng thu ngân sách toàn huyện 1 tỷ đồng, chủ yếu là phí và lệ phí và thu khác ngân sách, còn thu thuế ngoài quốc doanh gần như là con số không; đến năm 2010 trong tổng thu ngân sách 4,2 tỷ đồng, thì nguồn thu thuế ngoài quốc doanh đã chiếm 75%. Hiện Bác Ái quản lý 15 doanh nghiệp; gần 300 hộ kinh doanh lớn nhỏ đăng ký nộp thuế. Đây là minh chứng cho sự phát triển kinh tế của huyện miền núi Bác Ái.

Bài học kinh nghiệm của Chi cục Thuế Bác Ái chính là đơn vị đã biết vận dụng, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý thu ngân sách. Thường xuyên điều tra, khảo sát để điều chỉnh kịp thời doanh thu, mức thuế phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của các đối tượng nộp thuế, không để nợ vượt quá 4% trên tổng thu ngân sách; phấn đấu đến cuối năm giảm nợ 60%-70% so với nợ đọng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, quyết toán thuế tại các doanh nghiệp, theo dõi đôn đốc các doanh nghiệp chấp hành pháp luật về thuế và xử lý triệt để các hộ nợ thuế, dây dưa, đảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh trên địa bàn. Ngay đầu năm, Chi cục Thuế đã thực hiện ký hợp đồng ủy nhiệm thu đối với UBND các xã để nâng cao tinh thần trách nhiệm thu thuế trên địa bàn. Đối với các khoản thu phí, lệ phí và thu khác ngân sách, đơn vị phối hợp với UBND các xã tích cực kiểm tra đôn đốc thu theo quy định của pháp luật; Đặc biệt tích cực tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời đẩy mạnh công tác giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình “một cửa”, không gây phiền hà, trở ngại cho người nộp thuế.