Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách

Triển khai triệt để các biện pháp thu nợ thuế với mục tiêu hạn chế phát sinh nợ thông thường, giảm dần nợ khó thu, phấn đấu khống chế tỷ lệ nợ thông thường không quá 5%

Giai đoạn 2011 - 2015 là giai đoạn đầu của Chương trình cải cách thuế đến năm 2020, theo lộ trình của Tổng cục Thuế... Hoàn thành dự toán thu ngân sách có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra .

Với mục tiêu trong năm 2011 là nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thất thu thuế, giảm nợ đọng thuế; phấn đấu thu thuế đạt và vượt 685 tỷ đồng là thách thức đối với ngành thuế. Theo đó, ngành thuế đề ra một số giải pháp trọng tâm: Trên cơ sở dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011 đã được HĐND tỉnh giao, Cục Thuế giao dự toán phấn đấu năm 2011 và dự toán thu hàng quý cho các đơn vị trong ngành; kịp thời chỉ đạo triển khai công tác lập bộ các loại thuế môn bài, GTGT, TNCN, sử dụng đất nông nghiệp, nhà đất... đúng thời gian quy định; tiếp tục thực hiện tốt công tác phân cấp quản lý thuế cho các địa phương theo quy định của Luật Quản lý thuế, từng bước nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý thuế, gắn công tác thu ngân sách với nhiệm vụ chi, tạo động lực cho các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm. Tăng cường kiểm tra đối chiếu, xác minh hoá đơn và mã số thuế đối với các cơ sở kinh doanh; giám sát chặt chẽ biến động của người nộp thuế; tập trung kiểm tra các chỉ tiêu kê khai của doanh nghiệp, những lĩnh vực có dấu hiệu vi phạm, tiềm ẩn khả năng trốn thuế, lậu thuế; đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ cá thể thực hiện kê khai thuế kịp thời, đúng quy định; xử lý các trường hợp vi phạm quy định của Luật Quản lý thuế.

Triển khai triệt để các biện pháp thu nợ thuế với mục tiêu hạn chế phát sinh nợ thông thường, giảm dần nợ khó thu, phấn đấu khống chế tỷ lệ nợ thông thường không quá 5% tổng số thu ngân sách trên từng địa bàn. Thực hiện nghiêm các trường hợp chây lì. Xử lý các thủ tục để xoá nợ, gia hạn nợ theo quy định. Thường xuyên chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Tổ chức thu thập thông tin, phân loại, lựa chọn những doanh nghiệp có nhiều rủi ro dẫn đến thất thu thuế, các doanh nghiệp có quy mô lớn để đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2011 theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động sử dụng hoá đơn bất hợp pháp. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trên 4 nội dung: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; để có giải pháp phù hợp; đổi mới các hình thức tuyên truyền trên báo, đài; đề xuất các bước triển khai thực hiện thí điểm đưa công tác giáo dục thuế vào học đường; duy trì việc đối thoại với doanh nghiệp... qua đó nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có biện pháp giải quyết kịp thời.