Định hướng công tác dân vận tỉnh ta trong năm mới

(NTO) Năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và tỉnh nhà. Để đóng góp vào sự kiện chung ấy, theo đồng chí Cao Văn Hóa, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, công tác dân vận ở tỉnh ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo công tác dân vận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhìn lại bức tranh tổng thể tỉnh nhà năm qua, có thể thấy rõ sự nỗ lực của các ngành, các cấp và tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong khắc phục hạn chế, khó khăn, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế-xã hội đề ra. Để tăng cường hiệu quả công tác dân vận của các cấp ủy đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề có liên quan đến Nhân dân, dân tộc, tôn giáo; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt ngày 11-5-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp”, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 120-KL/TW“Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân. Qua đó tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc mâu thuẫn tồn đọng, phát sinh trong các tầng lớp Nhân dân; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quan tâm, chăm lo hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo.

Hệ thống kênh mương và đường nội đồng xã Phước Vinh (Ninh Phước) được đầu tư
xây mới, góp phần nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp tiếp tục được cử tri đánh giá cao. Đơn cử hoạt động của HDND tỉnh khóa X, qua tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ tư tại 65 xã, phường, thôn, khu phố, các tổ đại biểu đã tiếp nhận 852 ý kiến cử tri về các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông dân và nông thôn; quy hoạch, xây dựng, giao thông, thủy lợi...Các kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri. Đối với UBND tỉnh, đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận thành các chính sách hợp lòng dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra được tăng cường.

Với sự đóng góp tích cực của công tác dân vận trong hệ thống chính trị tỉnh nhà, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo được quan tâm xây dựng củng cố tăng cường. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tham mưu UBND tỉnh phát động, qua đó các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai và đăng ký thi đua năm 2017. Kết quả, có 143 mô hình đăng ký thực hiện, trong đó có 101 mô hình tập thể, 42 mô hình cá nhân. Các mô hình đều gắn với 19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua huy động nội lực cộng đồng, đã góp phần nâng chất lượng các tiêu chí của các xã đạt chuẩn NTM.

Bước sang năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh giải pháp phối hợp với các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả”; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.