Lực lượng vũ trang huyện Thuận Bắc: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(NTO) Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Thuận Bắc đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; “Nói, viết và làm theo nghị quyết”; “Nói đến đâu, làm có hiệu quả đến đấy”, tập trung khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu… Qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, chủ động trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, sức chiến đấu của LLVT huyện không ngừng được nâng lên…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng trong Đảng bộ và LLVT huyện thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Tập trung giáo dục sâu rộng mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn Đảng bộ và LLVT huyện. Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, xác định nội dung học tập cụ thể, thiết thực, làm cho toàn đơn vị nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân.

Kết hợp tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức quần chúng gắn với thực hiện có hiệu quả Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và các quy định khác. Cấp ủy, chi bộ các cấp cần cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực thưc hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác quản lý đảng viên cả về chính trị tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với vai trò tự quản lý của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, nhất là lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào thi đua của địa phương; cấp ủy, người chỉ huy các cấp đề cao trách nhiệm trong việc xác định những nội dung, mục tiêu thi đua sát với chức trách, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; gắn tiêu chí “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện chỉ tiêu của các đợt vận động, các phong trào thi đua. Các phong trào thi đua tập trung đột phá vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng tập thể, cá nhân xuất sắc, cách làm hay, mới, hiệu quả toàn diện và trên từng mặt để rút kinh nghiệm và nhân rộng, tạo sự lan tỏa cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.