Viễn thông Ninh Thuận:

Gắn hoạt động kinh doanh với nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương

Năm 2011, Viễn thông Ninh Thuận đề ra phương hướng hoạt động với các mục tiêu như: Tiếp tục đầu tư hiện đại hoá mạng lưới Viễn thông ngày càng sâu rộng, với tốc độ nhanh hơn

Viễn thông Ninh Thuận vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2011.

Nhờ thực hiện tốt chiến lược kinh doanh và mở rộng, phát triển các dịch vụ mới, nên các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2010 của Viễn thông Ninh Thuận đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch. Tổng doanh thu phát sinh trong năm trên 107,9 tỷ đồng, đạt 107,94%. Phát triển 5.784 thuê bao, đạt 75,12% kế hoạch. Năng suất lao động tính trên doanh thu phát sinh đạt 395,4 triệu đồng/người/năm. Thu nhập bình quân CB, CNVC đạt trên 57,7 triệu đồng/người/năm, tăng 14,34% so với năm 2009. Nộp ngân sách nhà nước 2,151 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch UBND tỉnh giao. Mạng lưới viễn thông– tin học ngày càng được hiện đại hoá và mở rộng.

Năm 2011, Viễn thông Ninh Thuận đề ra phương hướng hoạt động với các mục tiêu như: Tiếp tục đầu tư hiện đại hoá mạng lưới Viễn thông ngày càng sâu rộng, với tốc độ nhanh hơn. Ưu tiên phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, đổi mới cơ cấu sản xuất kinh, doanh theo mô hình “Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông”. Phấn đấu đến cuối năm 2011, doanh thu VT-CNTT đạt 239,81 tỷ đồng (vượt 2% kế hoạch giao). Phát triển 6.400 thuê bao (vượt 3% so với kế hoạch giao).

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua; UBND tỉnh tặng bằng khen cho Viễn thông Ninh Thuận vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2010. Viễn thông Ninh Thuận tặng giấy khen cho 4 tập thể đơn vị, 9 tâp thể lao động và 5 cá nhân; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2011 đến toàn thể CB-CNVC trong toàn ngành.