Giá thu mua nông sản liên kết sản xuất cao hơn 10% đến 15% so với thị trường

Được hỗ trợ vốn, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật và được các doanh nghiệp thu mua với giá cao hơn 10-15% so với thị trường nên nông dân vẫn tăng lợi nhuận.

Thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong năm 2010 các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hợp đồng sản xuất giống với nông dân và các Hợp tác xã (HTX) tại các địa phương với diện tích gieo trồng 1.780 ha, trong đó cụ thể có 1.228 ha lúa giống (cho sản lượng 6.750 tấn), 455 ha bắp lai giống (22.750 tấn nguyên cùi), 59 ha bông lai giống (117 tấn) và 50 ha mía giống (6.000 tấn). Tuy chi phí đầu tư cao nhưng nhờ chủ động sản xuất ngay từ đầu vụ, được hỗ trợ vốn, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật và được các doanh nghiệp thu mua với giá cao hơn 10-15% so với thị trường nên nông dân vẫn tăng lợi nhuận.

Ngoài giống, các doanh nghiệp còn thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân và các HTX với diện tích 2.314 ha khoai mì, 2.295 ha mía, 1.277 ha thuốc lá và các vùng trồng điều, đến nay đã thu mua 42.000 tấn khoai mì tươi, 87.000 tấn mía cây, 3.360 tấn thuốc lá lá và 1.450 tấn hạt điều thô.