Nhìn lại một năm tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(NTO) Đầu năm mới, chúng ta có dịp để nhìn lại việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 14-5-2011 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và trong xã hội. Có thể nói, các cấp ủy, các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo đã thực sự đi vào cuộc sống.

 Đ/c Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đến nay đã bước sang giai đoạn đẩy mạnh “ làm theo” gắn với thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh, duy trì trật tự, an toàn xã hội...trên địa bàn.

Kết quả thực hiện được thể hiện rõ trong nhận thức và hành động ở các cấp ủy, các ngành từ tỉnh đến cơ sở; đã thành lập Bộ phận giúp việc cấp ủy, cơ cấu đúng thành phần và có quy chế làm việc, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên để bám sát nội dung, theo dõi chỉ đạo và xây dựng chương trình công tác từng tháng, quý, năm của Bộ phận giúp việc, qua đó đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy Đảng tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức Mặt trận, hội, đoàn thể; các đơn vị lực lượng vũ trang… thông qua đọc báo đầu giờ, chào cờ đầu tuần, đọc các mẩu chuyện, những gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...; các Đài truyền thanh huyện, thành phố… đã mở các chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thường xuyên, đã tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội, nhất là dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác (19-5).

 
Bác Hồ tham gia Tết trồng cây tại Bất Bạt (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Tây) năm 1969. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, các nội dung học tập và làm theo Bác đã dần được đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị và chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ…nằm trong các chương trình kế hoạch, phong trào thi đua yêu nước đang được các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai; đã có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên; trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, vô cảm, xa dân; hạn chế tiêu cực; góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức học tập, tinh thần đoàn kết…được thể hiện qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị đã có những cách làm phù hợp với điều kiện của mình để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 03, như tiếp tục rà soát bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với tình hình thực tế; việc xây dựng chuẩn mực đạo đức được các cấp ủy, chi bộ xây dựng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, tập trung vào giáo dục đảng viên tinh thần cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, có tinh thần trách nhiệm và tận tụy với công việc và kính trọng nhân dân, trung thực, kỷ luật, sáng tạo, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh,… Các Đảng bộ xã, phường, thị trấn; các chi, đảng bộ hành chính sự nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp, Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội…đều có cách làm hay, mô hình tốt và thông qua công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy Đảng, các ngành quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Nhờ đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế thiếu sót trong công tác triển khai học tập và làm theo cũng như tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên… Đến nay, Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy đã tổng hợp kết quả xét chọn của các thành viên và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn những hạn chế như: Nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác ở một số cấp ủy địa phương, các ngành, đơn vị chưa đầy đủ, sâu sắc nên việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chưa đến nơi, đến chốn; chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm để thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trở thành công việc thường xuyên.

Để tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chú ý cách làm sinh động, thiết thực, hiệu quả, cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng ngành, từng đơn vị, đó là :

- Các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và vai trò quan trọng của Chỉ thị 03 của Bộ chính trị đối với việc đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên…nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Tiếp tục đôn đốc việc triển khai các nội dung, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Trọng tâm của năm 2013 là: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương.

- Đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của đoàn viên, hội viên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân theo nội dung chuyên đề năm 2013; đồng thời liên hệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, cá nhân.

- Cấp ủy các cấp và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt làm đến nơi, đến chốn, xác định trách nhiệm cá nhân, đề ra thời hạn để phấn đấu khắc phục, mang lại kết quả cụ thể.

- Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, đạo đức nghề nghiệp theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra đánh giá.

- Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và báo cáo kết quả cho chi bộ, cơ quan, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp để cho cấp dưới noi theo.

- Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

- Cấp ủy các cấp xây dựng Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bước sang năm mới, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng bộ, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng bộ, toàn quân tỉnh nhà, lại được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi việc “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mới, nhiều niềm tin mới, khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.