Ninh hải: Phát động cuộc thi viết về những tấm gương tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013

(NTO) Huyện ủy Ninh Hải, vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về những tấm gương tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hướng đến kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013), nhằm tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chyển biến mạnh mẽ, sâu rộng vế ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Củng cố niền tin của nhân dân đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước.

Theo đó, thời gian cuộc thi được triển khai từ tháng 01/2013 đến tháng 15/4/2013. Thời gian tổng kết cuộc thi, vào ngày 19/5/2013.

Thông qua cuộc thi, tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo Bác, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng đảng, chính quyền, đòan thể trong sạch vững mạnh.