UBND tỉnh: Triển khai kế hoạch tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

(NTO) Ngày 4-4, UBND tỉnh tổ chức họp triển khai kế hoạch tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bản tỉnh. Đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Cục Thống kê tỉnh triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012; Phương án tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. UBND tỉnh triển khai Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, kế hoạch tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012.

Đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch Tổng điều tra.

Mục đích của cuộc tổng điều tra thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu… đáp ứng yêu cầu quản lý tỉnh.

 Thời gian tổng điều tra chia làm hai giai đoạn: giai đoạn I, tổng điều tra các loại hình doanh nghiệp từ ngày 1-4-2012, kết thúc vào ngày 31-5-2012; các đơn vị điều tra thuộc khối hành chính, sự nghiệp, khối cá thể và khối tôn giáo: ngày 1-7-2012, kết thúc vào ngày 30-7-2012.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là cuộc tổng điều tra có ý nghĩa quan trọng vì thế các địa phương cần tổ chức chặt chẽ không được chủ quan. Các huyện, thành phố cần triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với địa phương. Sau hội nghị này, các huyện, thành phố phải triển khai và thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện. Đồng thời phải chọn các điều tra viên có kiến thức, năng lực thực tiễn để hoàn thành có chất lượng việc thu thập thông tin. Quan tâm công tác tuyên truyền cuộc tổng điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng để các đối tượng điều tra hiểu và cộng tác với điều tra viên.