ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH:

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương III (khóa X)

Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương III (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

(NTO) Đảng ủy Quân sự tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện và chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong toàn lực lượng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai có kết quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch, chương trình của cấp ủy Đảng các cấp đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.