Khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung khóa 69

Ngày 18-10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung khóa 69.

Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thuận Nam và các sở, ban, ngành của tỉnh. Trong thời gian 8 tháng thực học, học viên được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; những vấn đề cơ bản về pháp luật xã hội chủ nghĩa, khoa học hành chính; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở... Bên cạnh những kiến thức lý luận, chuyên môn, học viên còn được đi thực tế nắm bắt, nghiên cứu những vấn đề về tình hình nhiệm vụ ở địa phương. Thông qua khóa học, nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị; củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, góp phần giải quyết hiệu quả nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung khóa 69.