Hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 24-9-2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và chốt kiểm soát cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (do cơ quan có thẩm quyền cùng cấp thành lập) được hỗ trợ 130.000 đồng/người/ngày, nhưng không quá 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tổ giám sát cộng đồng phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Nỷ

Thời gian hưởng tính theo số ngày thực tế tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế để quyết định số lượng và chịu trách nhiệm về phân công người tham gia chống dịch.

Thời gian áp dụng kể từ ngày 8-2-2021.