Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 311-TB/TU, ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  công tác phòng, chống dịch COVID-19.