Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Tọa đàm trực tuyến về công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2021

Ngày 24-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm trực tuyến về công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2021 với cán bộ MTTQ các cấp huyện Thuận Bắc.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được phổ biến, quán triệt các nội dung như: Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên....Thông qua buổi tòa đàm nhằm bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của MTTQ trong thời kỳ mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tọa đàm trực tuyến công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2021.

Được biết, từ đầu tháng 9 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các buổi tọa đàm trực tuyến về công tác giám sát và phản biện xã hội cho các huyện, thành phố với sự tham gia của gần 470 cán bộ Mặt trận các cấp .