Phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4828/KH-UBND triển khai Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa (MNVSVX) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng của tỉnh, miền trong cả nước; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở MNVSVX thuộc tỉnh.

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021-2025, đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ở MNVSVX đạt mức tăng trưởng hàng năm khoảng 10-12%. Phát triển các sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của MNVSVX của tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, có thương hiệu để tiêu thụ tại chỗ phục vụ khách du lịch và đưa vào tiêu thụ tại hệ thống các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trong cả nước và hướng đến xuất khẩu. Khuyến khích phát triển thương nhân, doanh nghiệp có có năng lực tham gia hoạt động thương mại tại khu vực MNVSVX của tỉnh; mỗi năm tăng trung bình 8-10% trong giai đoạn 2021-2025. Xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo chuỗi; đảm bảo cân đối cung cầu hàng hoá trên thị trường trong khu vực MNVSVX của tỉnh. Phát triển nguồn nhân lực quản lý thương mại trên địa bàn, đảm bảo 100% cán bộ quản lý thương mại thuộc đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển thương mại. Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh...

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khi triển khai việc phát triển thương mại khu vực MNVSVX của tỉnh bảo đảm phù hợp với quy mô, trình độ phát triển sản xuất, kinh doanh; hài hòa giữa các khu vực trong tỉnh; phát huy lợi thế so sánh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; phát triển nhanh, bền vững các loại hình thương mại du lịch, hạ tầng thương mại - dịch vụ khu vực MNVSVX theo hướng văn minh, hiện đại đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế...