Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh: Về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay, tạo điều kiện từng bước khôi phục nền kinh tế

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công điện số 4816/CĐ-UBND, ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay, tạo điều kiện từng bước khôi phục nền kinh tế.