Công văn UBND tỉnh: Tiếp tục thực hiện Chị thị số 16/CT-UBND ngày 16-7-2021 và bổ sung giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 3873/UBND-VXNV, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chị thị số 16/CT-UBND ngày 16-7-2021 và bổ sung giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.