Công văn của HĐND tỉnh: Về bổ sung đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 12, mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ